Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

  4. Behandling af indkomne forslag (Indsendes til formanden senest torsdag d. 14. marts 2019)

  5. Valg af bestyrelses medlemmer samt suppleanter.
    På valg er: Niels Jørgen Christensen, Klaus Kromann og Anders Lund Thomsen

  6. Valg af 2 revisorer samt en revisor suppleant.

  7. Eventuelt.

 

Under generalforsamling bliver der serveret kaffe og brød.

 


Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Poul Petersen
Birketing 38
6052 Viuf