Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag (Indsendes til formanden senest torsdag d. 14. marts 2020)

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
På valg er: Henning Bitsch, Poul Petersen

6. Valg af 2 revisorer samt en revisor suppleant.

7. Eventuelt.


Under generalforsamling bliver der serveret kaffe og brød.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Poul Petersen