Dagsorden ifølge vedtægterne.
 
  1. Valg af dirigent og referent

  1. Bestyrelsens beretning, ved formand Leif Juhl

  1. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse ved kasserer Klaus Kromann

  1. Behandling af indkomne forslag

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

På valg er 

Niels Jørgen Christensen – modtager ikke genvalg.

Anders Lund Thomsen – modtager ikke genvalg.

Klaus Kromann – modtager genvalg.  

  1. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant.

  1. Eventuelt.

Indkomne forslag skal sendes til formanden senest d. 3 juni 2021